Общи условия

I. Общи, клиенти, език
 1. Всички оферти, договори за продажби, доставки и услуги, направени въз основа на Вашите поръчки чрез нашия онлайн магазин https://eshop.czechminibreweries.com, се ръководят от настоящите общи условия за продажба на CZECH BREWERY SYSTEM s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Опава, Чешка република, info (at) czechbrewerysystem.com, номер по ДДС CZ05783011, представляван от трима съсобственици Алес Jakimov, Павел Hapl, Ян Vacha в версията в сила на време, когато поръчката е била изпратена от клиента. Различните условия от страна на клиента не се прилагат, освен ако изрично не сме съгласни с тяхната валидност.
 2. Нашият търговски персонал не е упълномощен да сключва устни споразумения, които не съответстват на формуляра за поръчка, договора за покупка или тези общи условия.
 3. Продуктовите оферти в нашия онлайн магазин са насочени изключително към потребителите. За целите на настоящите общи условия потребителят е всяко физическо лице, което сключва договора с цел, която не е предимно свързана с неговата дейност, търговия или професионална дейност като самостоятелно заето лице.
 4. Договорите с нашите клиенти се сключват изключително на английски или чешки език.
II. Сключване на договор
 1. Нашите оферти в онлайн магазина на домейна https://eshop.czechminibreweries.com са необвързващи.
 2. С поръчка чрез нашия онлайн магазин Вие правите обвързващо предложение за закупуване на съответния продукт.
 3. Време и дата на сключване на договор между Вас и нас зависи от избрания от Вас начин на плащане. Повече информация за това можете да намерите на нашата страница Информация за клиентите.
 4. Вие като клиент ще имате право да анулирате офертата и да върнете продукта в съответствие с правото на Клиента да бъде изтеглено, което ви е предоставено по време на процеса на поръчка (Информация за клиентите).
III. Цени, разходи за доставка и условия на плащане
 1. Нашите цени в онлайн магазина не включват задължителни ДДС, нито транспортни разходи. Причината за това е, че повечето от приемащите поръчки се правят от държави, в които ДДС не се добавя към основната цена на продуктите в съответствие с действащите закони на Европейския съюз.
 2. Доставката се извършва само срещу заплащане по един от предлаганите от нас методи.
 3. Покупната цена се дължи веднага след поръчване.
IV. Запазване на собствеността върху стоките
 1. Ние ще запазим собствеността върху стоките, докато плащането не бъде извършено изцяло. Ако сте в закъснение с плащане за повече от 10 дни, ние имаме право да се откажем от договора.
V. Условия за доставка
 1. Доставката на стоки е предмет на споразуменията, сключени с клиента. Натрупаните транспортни разходи ще бъдат изчислени автоматично след добавяне на стоки в контейнера или ще бъдат изчислени индивидуално от нашия търговски персонал.
 2. Ако доставката на стоката не бъде направена или не бъде извършена съгласно договор, трябва да ни зададете допълнителен период от време за извършване на услугата. В противен случай нямате право да се откажете от договора.
 3. Ние имаме право да извършваме частични доставки на продукти, обхванати от една поръчка и използваеми поотделно, в съответствие със споразумението между нас и клиента.
VI. Право на изтегляне, разходи за връщане на стоки
 1. Ако сте потребител в съответствие с европейските закони, имате право на отказ.
 2. В случай на оттегляне разходите за връщане на стоки ще бъдат заплатени от клиента.
VII. Гаранция
 1. В случай на дефект на доставения продукт имате право, в рамките на законовите разпоредби, да изискате гаранционен ремонт на продукта, да се откажете от договора или да намалите цената.
 2. За нови продукти, давностният срок за гаранционни искове е две години, започвайки от доставката на продукта до клиента.
VIII. Ограничаване на отговорността
 1. Ние не носим отговорност (на каквото и да е правно основание) за каквито и да било щети, които не се очакват от нормалната употреба на продукта. Горепосоченото ограничение на отговорността не се прилага в случай на умишлено намерение или груба небрежност.
 2. Освен това ние носим отговорност за небрежно нарушение на задълженията, чието изпълнение е необходимо за правилното изпълнение на договора, чието нарушение застрашава постигането на целта на договора и спазването на което като клиентът обикновено може да разчита. В последния случай обаче ние носим отговорност само за предвидими щети, характерни за договора. Ние не носим отговорност за небрежно нарушение на задължения, различни от посочените в предходните изречения.
 3. Ограниченията на параграфите 1 и 2 се прилагат и в полза на нашите законни представители и агенти в случай на искове, предявени директно срещу тях.
 4. Ограниченията на тази клауза 8. не се отнасят за нашата отговорност за гарантирани характеристики и за телесни повреди.
 5. Предаването на данни по интернет не може при сегашното състояние на техниката да бъде гарантирано без грешки и / или да е на разположение по всяко време. Дотогава не поемаме отговорност за непрекъсната и непрекъсната достъпност на нашата онлайн система за търговия.
IX. Защита на данни
 1. Що се отнася до условията за придобиване, обработване и съхранение на Вашите лични данни, ние Ви насочваме към нашето отделно дадено Политика за защита на личните данни .
X. Платформа за онлайн разрешаване на спорове
 1. Потребителите имат възможност да разрешат спорове, произтичащи от договорните отношения с търговеца, извън съда чрез Платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия, която е на разположение на http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Използването на тази онлайн платформа за разрешаване на спорове не е задължително; това е просто доброволна алтернатива на разрешаването на спорове пред съда.
 3. Все още имате свободата да уреждате правните си искове чрез съдилищата, без да използвате Платформата за разрешаване на спорове онлайн на Европейската комисия.
XI. Процедури за разрешаване на спорове пред потребителска арбитражна комисия
 1. Изрично посочваме, че не сме нито готови, нито ангажирани да участваме в производства за разрешаване на спорове пред потребителска арбитражна комисия.
 
 • Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Опава, Чехия
 • info@czechbrewerysystem.com
 • + 420-735-176-071
 • + 420-732-217-950
Czech Brewery System s.r.o. - Производство на пивоварни, малки занаятчийски пивоварни, микро-пивоварни, ферментационни резервоари и професионално оборудване за производство на бира. Технологии за производство на плодови алкохолни напитки - cider, Европейски качествени материали, Чехия работи с гаранция.

Информационен бюлетин Абонирайте се

Регистрирайте се за абонамент на нашите бизнес новини и техническа информация за нашите продукти и услуги.

keyboard_arrow_up