Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecne, zákazníci, jazyk
 1. Všetky ponuky, kúpne zmluvy, dodávky a služby realizované na základe vašich objednávok prostredníctvom nášho internetového obchodu https://eshop.czechminibreweries.com sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami predaja. CZECH BREWERY SYSTEM s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Česká republika, info (at) czechbrewerysystem.com, DIČ CZ05783011, zastúpené tromi spoluvlastníkmi Alesom Jakimovom, Pavelom Haplom a Janom Vachom v znení účinnom na v čase odoslania objednávky zákazníkom. Rozdielne podmienky na strane zákazníka sa neuplatňujú, ak sme výslovne nesúhlasili s ich platnosťou.
 2. Náš predajný personál nie je oprávnený uzatvárať žiadne ústne dohody, ktoré nie sú v súlade s objednávkovým formulárom, individuálnou kúpnou zmluvou alebo týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.
 3. Produktové ponuky v našom internetovom obchode sú adresované výhradne spotrebiteľom. Na účely týchto všeobecných podmienok je spotrebiteľom každá fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu na účel, ktorý nie je prevažne spojený s jej obchodnou, obchodnou alebo samostatnou zárobkovou činnosťou.
 4. Zmluvy s našimi zákazníkmi sa uzatvárajú výhradne v anglickom alebo českom jazyku.
II. Uzavretie zmluvy
 1. Naše ponuky v on-line obchode v doméne https://eshop.czechminibreweries.com sú nezáväzné.
 2. Urobením objednávky prostredníctvom nášho online obchodu urobíte záväznú ponuku na nákup príslušného produktu.
 3. Čas a dátum uzatvorenia zmluvy medzi vami a nami závisí od zvoleného spôsobu platby. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke Informácie pre zákazníkov.
 4. Vy ako zákazník máte právo odvolať ponuku a vrátiť produkt podľa práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy, ktoré máte k dispozícii počas procesu objednávania (informácie pre zákazníkov).
III. Ceny, prepravné a platobné podmienky
 1. Naše ceny v onlineshopu neobsahujú štatutárnu DPH, ani poštovné. Dôvodom toho je, že väčšina príkazov, ktoré sa prijímajú, pochádza z krajín, kde sa DPH nezapočítava do základnej ceny výrobkov v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie.
 2. Dodanie sa uskutoční len za platbu jedným z ponúkaných spôsobov.
 3. Kúpna cena je splatná ihneď po objednaní.
IV. Zachovanie vlastníctva tovaru
 1. Budeme si ponechať vlastníctvo tovaru až do úplného zaplatenia. Ak ste v omeškaní s platbou dlhšou ako 10 dní, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy.
V. Dodacie podmienky
 1. Dodanie tovaru podlieha dohodám uzavretým so zákazníkom. Nárast nákladov na prepravu sa vypočíta automaticky po pridaní tovaru do koša alebo vypočítané individuálne našimi obchodnými pracovníkmi.
 2. V prípade, že dodávka tovaru nebude vykonaná alebo nebude uskutočnená podľa zmluvy, musíte nám stanoviť dodatočnú lehotu na vykonanie služby. V opačnom prípade nemáte právo odstúpiť od zmluvy.
 3. Máme právo uskutočňovať čiastkové dodávky výrobkov zahrnuté v jednej objednávke a použiteľné samostatne v súlade so zmluvou medzi nami a zákazníkom.
VI. Právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru
 1. Ak ste spotrebiteľ v súlade s európskymi zákonmi, máte právo na odstúpenie od zmluvy.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy platí náklady na vrátenie tovaru zákazníkom.
VII. záruka
 1. V prípade chyby na dodanom produkte máte právo v rámci zákonných ustanovení požadovať záručnú opravu výrobku, odstúpiť od zmluvy alebo znížiť cenu.
 2. Pri nových produktoch je premlčacia lehota pre nároky vyplývajúce z záruky dva roky od dodania výrobku k zákazníkovi.
VIII. Obmedzenie zodpovednosti
 1. Nebudeme zodpovední (z akýchkoľvek právnych dôvodov) za škody, ktoré sa neočakávajú pri bežnom používaní výrobku. Obmedzenie vyššie uvedenej zodpovednosti sa neuplatňuje v prípade zámerného úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
 2. Navyše budeme niesť zodpovednosť za nedbanlivé porušenie povinností, ktorých plnenie je nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy, ktorého porušenie ohrozuje dosiahnutie cieľa zmluvy a dodržiavanie ktorého ste ako sa zákazník obvykle môže spoľahnúť. V druhom prípade budeme však zodpovední za predvídateľné škody typické pre zmluvu. Nezodpovedáme za nedbanlivé porušenie iných povinností, ako sú uvedené v predchádzajúcich vetách.
 3. Obmedzenia odsekov 1 a 2 sa uplatňujú aj v prospech našich zákonných zástupcov a zástupcov v prípade nárokov, ktoré sa im priamo týkajú.
 4. Obmedzenia tejto doložky 8. sa nevzťahuje na našu zodpovednosť za garantované vlastnosti a za zranenie osôb.
 5. Dátová komunikácia cez internet nemôže byť za súčasného stavu techniky zaručená bezchybnými a / alebo dostupnými po celý čas. Nebudeme prijímať zodpovednosť za nepretržitú a neprerušenú dostupnosť nášho online obchodného systému.
IX. Ochrana dát
 1. Pokiaľ ide o podmienky získania, spracovania a ukladania vašich osobných údajov, odkazujeme na naše oddelene uvedené Politika ochrany osobných údajov .
X. Platforma na riešenie sporov online
 1. Spotrebitelia majú príležitosť vyriešiť spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s obchodníkom mimosúdnou cestou prostredníctvom Platformy na riešenie online diskriminácie Európskej komisie, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Používanie tejto online platformy na riešenie sporov nie je povinné; je to len dobrovoľná alternatíva k riešeniu sporov pred súdom.
 3. Stále máte slobodu rozhodovať sa prostredníctvom súdov bez použitia platformy na riešenie online diskusií v rámci Európskej komisie.
XI. Konanie na riešenie sporov pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov
 1. Výslovne zdôrazňujeme, že pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov nie sme ani ochotní, ani odhodlaní zúčastňovať sa na riešení sporov.
 
keyboard_arrow_up